Zápis z valné hromady
Datum: 09.07.2015
Téma: Informace od fanklubu


22. 6. 2015 proběhla v hotelu Slavia řádná valná hromada fanklubu. Nyní vám z ní přinášíme zápis.Datum konání: 22. 6. 2015

 

Místo konání: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

 

Přítomní členové Představenstva a Dozorčí rady: 

Představenstvo:

o   Michael Tomeš, předseda občanského sdružení

o   Tomáš Brouček, místopředseda občanského sdružení

o   Jitka Vlasáková, místopředsedkyně občanského sdružení

o   Karel Košťál, místopředseda občanského sdružení

 

Omluven byl místopředseda občanského sdružení Marek Kovařík.

 

Dozorčí rada:

o   Jaroslav Němec, předseda dozorčí rady občanského sdružení

o   Vojtěch Orálek, člen dozorčí rady občanského sdružení

o   Markéta Slabá, členka dozorčí rady občanského sdružení

 

Volební komise:

o   Alena Hroníková, předseda volební komise

 

Zapisovatel: Michael Tomeš

 

Program valné hromady:

1.     Zahájení

2.     Informace o dosavadní činnosti

3.     Výroční zpráva za sezónu 2014/2015

4.     Výroční revizní zpráva

5.     Návrhy na změnu stanov, změna stanov

5a.   Přestávka

6.     Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným

        hlasováním o jejich odvolání a volbě nových členů

7.     Výstupy z jednání představenstva FK a majitele HC Slavia Praha a.s.

8.     Diskuse

9.     Závěr

 

1. Zahájení

Vedení valné hromady se ujal Michael Tomeš, předseda představenstva občanského sdružení. Na valnou hromadu se dostavilo 55 členů, z toho 12 členů v zastoupení pomocí plné moci z členské základny 255. Seznam zúčastněných členů a plné moci jsou uvedeny jako příloha zápisu. Valná hromada byla usnášení schopná. Valná hromada odsouhlasila navrhovaný program a změnu programu ve smyslu vložení bodu 6 (Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným hlasováním o jejich odvolání a volbě nových členů) na návrh členky sdružení Renaty Palečkové.

 

 

2. Informace o dosavadní činnosti

Valná hromada byla informována předsedou sdružení o jeho činnosti v období 2014/2015. Předseda zmínil, jak celoroční práci představenstva, tak i jednotlivé akce, které sdružení pořádalo v průběhu roku.

 

 

3. Výroční zpráva za sezónu 2014/2015

Valné hromadě byla předložena výroční zpráva, která shrnula fungování občanského sdružení a jeho hospodaření v uplynulém roce (včetně porovnání s roky předešlými). Předseda představenstva prezentoval výsledky uveřejněné ve výroční zprávě, valná hromada měla možnost do výroční zprávy nahlédnout.

 

4. Výroční revizní zpráva

Dozorčí rada ve složení Jaroslav Němec, Vojtěch Orálek a Markéta Slabá přezkoumala řádnou účetní závěrku občanského sdružení za období končící 31. 12. 2014 a konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem, v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími účetnictví neziskových organizací a v souladu se stanovami občanského sdružení.

 

5. Návrhy na změnu stanov, změna stanov
Valná hromada jednomyslně schválila změnu stanov v těchto bodech:

 • Bod III. odstavec 4. ve smyslu:
  „O této skutečnosti bude písemně člen vyrozuměn, a poté může do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Vyloučení je trvalé, nerozhodne-li valná hromada jinak.“
 • Bod III. odstavec 5. ve smyslu:
  Každý člen má své evidenční číslo, které je přiděleno každé osobě při vstupu do spolku, tzn. zaplacením členských příspěvků a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky. V případě neobnovení členství po uplynutí posledního dne sezóny, se evidenční číslo automaticky nemaže a uchovává se společně s jeho údaji v databázi spolku, pro případ, že by se osoba rozhodla později své členství ve spolku obnovit. V případě, že osoba, která ze spolku vystoupí si nepřeje být dále vedena v evidenci spolku, nechť danou skutečnost oznámí formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla spolku. Poté budou veškeré údaje o osobě v databázi spolku smazány. Všechny jmenné seznamy současných či bývalých členů spolku jsou neveřejné. Členové spolku jsou povinni řídit se platným zákonem o ochraně osobních údajů.“
 • Bod IV. odstavec 2. ve smyslu:
  Člen spolku má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na webových stránkách organizace, či jiným vhodným způsobem, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Dále má právo vyžádat si od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, která mu bude doručena do 30 dnů od podání žádosti.“
 • Bod V. odstavec 1.4. ve smyslu:
  „Hlasovací právo všech členů je rovné. Přítomný člen spolku může zastupovat nejvýše tři členy spolku prostřednictvím plné moci.“
 • Bod V. odstavec 1.5. ve smyslu:
  „Valná hromada je usnášení schopna alespoň prostou většinou přítomných členů spolku (minimální počet přítomných členů je 30) a koná se nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či dozorčí rada, či na návrh minimálně jedné pětiny členů spolku.“
 • Bod V. odstavec 1.7. a 1.7.1. byl vymazán.
 • Bod V. odstavec 3.7. ve smyslu:
   „V případě odstoupení jednoho člena dozorčí rady stávající členové dozorčí rady nominují nového člena dozorčí rady. Mandát tohoto člena dozorčí rady trvá do příští usnášení schopné valné hromady, nebo do konce mandátu dozorčí rady. V případě rezignace dvou a více členů dozorčí rady je představenstvo povinno neprodleně svolat valnou hromadu a provést volbu nových členů.“
 • Bod VII. Odstavec 2. ve smyslu:
  „Tyto stanovy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu k rejstříkovému soudu a jeden bude založen v dokumentech spolku.“

Valná hromada schválila změnu, a to komplexní přechod z "občanského sdružení" na "zapsaný spolek"

 

6. Navržený bod: Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným hlasováním o jejich odvolání (navrhovatel Renata Palečková)

Navrhovatel vyjádřil nespokojenost s chováním člena dozorčí rady Vojtěcha Orálka na výjezdu do Litvínova, dále nespokojenost s činností a aktivitou člena představenstva Marka Kovaříka.
V prvním z navrhovaných případů valná hromada připustila pochybení a formou hlasování se usnesla o odvolání místopředsedy Vojtěcha Orálka z DR (ano – 26, ne – 14, zdrželo se – 3)
V druhém navrhovaném případě po diskusi nebyla shledána jediná skutečnost, která by zdůvodňovala návrh na odvolání. VH tento návrh zrušila.

 

7. Volba nového člena DR

Kandidát: Špírek Petr – 42 hlasů, zvolen.

8. Výstupy z jednání představenstva FK a majitele HC Slavia Praha a.s.

Předseda představenstva Michael Tomeš společně s místopředsedou představenstva Tomášem Broučkem přednesli závěry ze společné schůzky s Vladimírem Pitterem a Luďkem Bukačem.

 

9. Diskuse

Diskuse probíhala na témata facebookové stránky fanklubu, fanshopu, členských příspěvků.

 

Zápis zapsal Michael Tomeš

 Tento článek najdete na Fanklub HC Slavia Praha
http://www.sesivani.com

Adresa tohoto článku je:
http://www.sesivani.com/modules.php?name=News&file=article&sid=794